แบบทดสอบก่อนเรียน
รายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง21201
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วกดปุ่ม Submit

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player