Get Adobe Flash player

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

                                        

         โปรแกรม Scratch อ่านว่า สะ-แครช เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย
เช่น ภาพเคลื่อนไหวเกม ดนตรี ศิลปะ และนิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว
สามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ ทำให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล
เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน

1. ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม
หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Scratch มีส่วนประกอบหลักดังนี้
          
                               
                                 
2. รู้จักโปรเจกต์ โปรเจกต์ใน Scratch มีโครงสร้าง 3 ส่วนประกอบด้วย 

         2.1 เวที (Stage) 
         2.2 ตัวละคร (Sprite) 
         2.3 สคริปต์ (Script)
          

2.1 เวที
         เวทีมีขนาดกว้าง 480 หน่วย สูง 360 หน่วย ในแต่ละโปรเจกต์มีเวทีเดียว จึงมีชื่อเดียวและ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
เวทีใช้แสดงผลการท างานของสคริปต์ (script) เสียง (sound) หรือพื้นหลัง (background) ได้และพื้นหลังที่จะแสดง
บนเวทีจะต้องมีขนาดไม่เกินขนาดของเวที (480 X 360) ถ้าพื้น หลังที่ใช้มีขนาดใหญ่กว่า โปรแกรม Scratch
จะลดขนาดพื้นหลังนั้นอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับขนาดของ เวที
                                 
         การบอกตำแหน่งใดๆ บนเวทีจะบอกโดยใช้ค่า (x, y) โดยค่า x และ y ที่ตำแหน่ง (0, 0) จะอยู่ตรง กลางเวที
               

2.2 ตัวละคร
         ตัวละครแต่ละตัวจะมีข้อมูลแตกต่างกัน โดยสามารถคลิกที่ภาพตัวละครในพื้นที่แสดง รายการตัวละคร เพื่อดูข้อมูล
ของตัวละครนั้น เช่น ตัวละครปลาทองในโปรเจกต์ Aquarium มีข้อมูล ดังตาราง
                                   
                                  

         2.2.1 ชื่อตัวละคร โปรแกรมจะตั้งให้เป็น Sprite 1, 2, 3… ตามลำดับที่สร้างขึ้นโดย อัตโนมัติถ้าต้องการเปลี่ยน
ชื่อตัวละครให้พิมพ์ชื่อใหม่บนแถบชื่อหมายเลข 1

         2.2.2 ชุดตัวละคร ชุดตัวละคร (Costumes) เป็นลักษณะของตัวละคร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงภาพเดิม หรือ
เพิ่มภาพใหม่ และอาจเขียนสคริปต์ให้กับตัวละครเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ
                                        
2.3 สคริปต์ สคริปต์คือชุดคำสั่งสำหรับตัวละครหรือเวที เพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงานตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
โดยการเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อก ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
                               
         เมื่อคลิกที่กลุ่มบล็อกใด จะปรากฏบล็อกในกลุ่มนั้น บล็อกสำหรับตัวละครและเวทีอาจมี ความแตกต่างกันบ้าง
เช่น กลุ่มบล็อก Motion ของตัวละครจะมีบล็อกดังรูปด้านซ้าย ส่วนรูป ด้านขวาเป็นของเวทีซึ่งไม่มีบล็อก Motion
เนื่องจากเวทีเคลื่อนที่ไม่ได้
                       

         สคริปต์หนึ่ง ๆ ประกอบไปด้วยบล็อกมาเรียงต่อกัน เป็นกลุ่ม บางบล็อกสามารถอยู่ข้างในหรือซ้อนอยู่บนบล็อกอื่นได้
ตัวอย่างการเขียนสคริปต์สั่งให้แมงกะพรุนเคลื่อนที่ ก่อน เขียนสคริปต์ต้องเลือกตัวละครก่อน แล้วนำบล็อกที่ต้องการมา
เรียงต่อกันในพื้นที่สำหรับเขียนสคริปต์
                                                         

3. การสั่งให้โปรเจกต์เริ่มทำงานและหยุดทำงาน
         การสั่งให้โปรเจกต์เริ่มทำงาน ทำได้โดยคลิก ซึ่งอยู่มุมขวาบนของเวทีโดยทุกสคริปต์ของทุกตัว
ละครและเวทีที่เริ่มต้นสคริปต์ด้วยบล็อกจะเริ่มทำงานพร้อมกัน และถ้าต้องการหยุดการ
ทำงานทั้งโปรเจกต์ให้คลิก


4. การบันทึกโปรเจกต์  

 

                                                       
                               
         การสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch สามารถสร้างตัวละครได้หลายตัว ซึ่งตัวละครแต่ละตัว
จะมีชุดตัวละครอย่างน้อยหนึ่งชุด และสามารถเพิ่มเติมได้ การทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวจะใช้วิธีเปลี่ยนสลับชุดตัว
ละครไปมาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยมีการเขียนสคริปต์จาก
กลุ่มบล็อกดังต่อไปนี้

1. กลุ่มบล็อก Motion

                         
2. กลุ่มบล็อก Looks
            
3. กลุ่มบล็อก Control
            

4. กลุ่มบล็อก Sound
          

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
มารู้จักโปรแกรม Scratch กันเถอะ. โครงงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตเกษตร แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561. 
[ระบบออนไลน์]. https://krunuttida.weebly.com/361736343619364136573592363335853650361136193649358536193617-scratch.html
( 19 ธันวาคม 2561).